Warunki handlowe

Spółki handlowej Web Retail s.r.o., z siedzibą: ul. Husinecká 903/10, Praga 3, 130 00, Republika Czeska, REGON(IČ): 28876431

zapisanej w Rejestrze Handlowym, prowadzonym przez Sąd Miasta Stołecznego Pragi, oddział C, pod numerem akt 150602

dotyczące sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, znajdującego się na stronie internetowej

Projektory-Lampy.pl

Zawartość

 1. Postanowienia wstępne
 2. Konto użytkownika
 3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży
 4. Cena towaru i warunki płatności
 5. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży
 6. Transport i dostawa towaru
 7. Prawa wynikające z nienależytego wykonania umowy
 8. Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy
 9. Odpowiedzialność i dystrybucja treści
 10. Elektroniczna ewidencja utargów
 11. Dostawy
 12. Postanowienia końcowe

Kwestie związane z gwarancją oraz rozpatrywaniem reklamacji reguluje nasza procedura reklamacyjna.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • 1.1. Poniższe warunki handlowe (dalej tylko „warunki handlowe“) spółki handlowej Web Retail s.r.o., z siedzibą Husinecká 903/10, numer ientyfikacyjny: 28876431, zapisanej w Rejestrze Handlowym, prowadzonym przez Sąd Miasta Stołecznego Pragi, oddział C, pod numerem akt 150602 (dalej tylko „sprzedający“) regulują zgodnie z przepisami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego (dalej tylko „kodeks cywilny“) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, powstałe w związku bądź a podstawie umowy kupna-sprzedaży (dalej tylko „umowa kupna-sprzedaży“), zawieranej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (dalej tylko „kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedającego na stronie internetowej, znajdującej się pod adresem Projektory-Lampy.pl (dalej tylko „strona internetowa“), przy wykorzystaniu interfejsu strony internetowej (dalej tylko „interfejs sklepu internetowego“).  
 •  
 • 1.2. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, kiedy osoba, mająca zamiar dokonać zakupu towarów od sprzedającego, jest osobą prawną, czy też osobą, która zamawiając towary wykonuje czynności w ramach swojej działalności gospodarczej albo w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu. Wprowadzając NIP w danych do faktury podczas dokonywania zamówienia kupujący oświadcza, że dokonuje zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej.  
 •  
 • 1.3. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych mogą zostać uzgodnione w umowie kupna - sprzedaży. Odmienne postanowienia w umowie kupna-sprzedaży są nadrzędne wobec postanowień warunków handlowych.  
 •  
 • 1.4. Postanowienia zawarte w warunkach handlowych są nieodłączną częścią umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży i warunki handlowe napisane zostały w języku polskim. Umowa kupna-sprzedaży może zostać zawarta w języku polskim.  
 •  
 • 1.5. Brzmienie warunków handlowych może być modyfikowane bądź uzupełniane przez sprzedającego. Ustalenie to nie dotyczy praw i obowiązków powstałych na czas obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

 • 2.1. Po rejestracji na stronie internetowej kupujący może mieć dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika kupujący może dokonywać zamówień towarów (dalej tylko „Konto użytkownika“). Kupujący może dokonywać zamówień również bez rejestracji, bezpośrednio z poziomu interfejsu sklepu internetowego. 
 •  
 • 2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz przy zamawianiu towarów wszystkie dane podawane przez kupującego powinny być poprawne i prawdziwe. Kupujący ma obowiązek aktualizowania danych wprowadzonych na koncie użytkownika, jeśli ulegną one jakiejkolwiek zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika oraz podczas dokonywania zamówienia sprzedający uznaje za prawidłowe. 
 •  
 • 2.3. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący nie powinien udostępniać informacji niezbędnych przy logowaniu się na jego konto użytkownika. 
 •  
 • 2.4. Kupujący nie ma prawa umożliwiać korzystania ze swojego konta użytkownika osobom trzecim. 
 •  
 • 2.5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza w sytuacji, kiedy kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika ponad 1 rok, czy też wówczas, gdy kupujący naruszy swoje zobowiązania, wynikające z umowy kupna-sprzedaży (z warunkami handlowymi włącznie). 
 •  
 • 2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza ze względu na konieczną konserwację hardware’owego czy software’owego wyposażenia sprzedającego, ew. niezbędną konserwację hardware’owego czy software’owego wyposażenia osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 • 3.1. Wszelkie prezentacje towaru umieszczane na stronie internetowej sklepu mają charakter informacyjny, a sprzedający nie ma obowiązku zawierania umowy kupna-sprzedaży, której przedmiotem byłby ten towar. Przepisy § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie znajdują tu zastosowania. 
 •  
 • 3.2. Interfejs sklepu internetowego zawiera informacje o towarach, włącznie z cenami poszczególnych towarów. Ceny towarów podane są z uwzględnieniem podatku VAT oraz wszystkich powiązanych kosztów. Ceny towarów pozostają aktualne tak długo, jak długo wyświetlane są w interfejsie sklepu internetowego. Regulacja ta nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na warunkach ustalonych indywidualnie. 
 •  
 • 3.3. Interfejs sklepu internetowego zawiera również informacje o kosztach związanych z zapakowaniem oraz dostarczeniem towaru. Informacje o kosztach związanych z zapakowaniem oraz dostarczeniem towaru dostępne na stronie internetowej sklepu obowiązują wyłącznie wówczas, kiedy towar dostarczany jest w obrębie terytorium Polski. 
 •  
 • 3.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia na stronie internetowej sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:
  • 3.4.1. zamawianym towarze (zamawiany towar kupujący “wkłada” do elektronicznego koszyka zakupowego na stronie internetowej sklepu),
  • 3.4.2. sposobie zapłaty ceny zakupu towaru, danych odnośnie sposobu dostarczenia zamawianego towaru i
  • 3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej razem jako „zamówienie“).
  •  
 • 3.5. Przed wysłaniem zamówienia przez sprzedającego kupującemu umożliwia się kontrolę i zmianę danych, które zostały przez niego podane przy zamówieniu, także ze względu na to, by ten mógł zidentyfikować i poprawić błędy, powstałe podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego, klikając w przycisk „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE“. Dane zawarte w zamówieniu sprzedający udaje za prawidłowe. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi ten fakt kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając potwierdzenie na adres poczty elektronicznej kupującego, podany na koncie użytkownika bądź w zamówieniu (dalej tylko „adres poczty elektronicznej kupującego“). 
 •  
 • 3.6. Sprzedający zawsze ma prawo - w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, przewidywane koszty dostawy) - poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie). 
 •  
 • 3.7. Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym powstaje wskutek dostarczenia potwierdzenia o przyjęciu zamówienia (akceptacji) ze strony sprzedającego, które jest przez sprzedającego ręcznie wysyłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kupującego po sprawdzeniu zamówienia przez sprzedającego. Za dowód przyjęcia zamówienia nie jest uznawana wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia, która wysyłana jest automatycznie pocztą elektroniczną w momencie wysłania zamówienia przez klienta. Gdyby nie doszło do przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta w momencie odebrania przez kupującego zamówionego towaru. 
 •  
 • 3.8. W sytuacji, kiedy po stronie sprzedającego dojdzie do całkiem oczywistego błędu technicznego podczas umieszczania ceny towaru w interfejsie sklepu internetowego bądź podczas składania zamówienia, sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towaru za tę - w sposób całkowicie oczywisty błędną - cenę, nawet wówczas, gdy do kupującego wysłano potwierdzenie o przyjęciu zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi. W takim wypadku sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. 
 •  
 • 3.9. Jeżeli cena widoczna przy towarze na stronie sklepu internetowego albo w trakcie składania zamówienia jest nieaktualna, sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym kupującego. Jeśli do tego czasu nie doszło do przyjęcia zamówienia kupującego, sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy. 
 •  
 • 3.10. Kupujący zgadza się na wykorzystanie środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy kupna-sprzedaży. Koszty powstałe po stronie kupującego podczas korzystania ze środków komunikacji na odległość w związku z zawieraniem umowy kupna-sprzedaży (koszty dostępu do Internetu, koszty rozmów telefonicznych) kupujący ponosi sam, dopóki koszty te nie odbiegają od standardowych stawek.

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

 • 4.1. Cenę towaru oraz ewentualne koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna-sprzedaży kupujący może zapłacić sprzedającemu w jeden z poniższych sposobów:
  • w gotówce za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu; 
  • bezgotówkowo przelewem na konto sprzedającego nr: 51 1050 1908 1000 0023 5895 9399, prowadzone w banku: ING Bank Śląski; 
  • bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatniczego Pay Pal; 
  • bezgotówkowo kartą płatniczą.   
 •  
 • 4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący ma obowiązek zwrócić sprzedającemu koszty związane z zapakowaniem i dostawą towaru w ustalonej wysokości. Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, dalej pod pojęciem cena zakupu rozumie się również koszty związane z dostawą towarów. 
 •  
 • 4.3. Sprzedający zazwyczaj nie wymaga od kupującego zaliczki czy innej podobnej opłaty. W przypadku zamówień o dużej wartości sprzedający zastrzega sobie prawo do wymagania zaliczki. Nie dotyczy to postanowień art. 4.6 warunków handlowych odnośnie obowiązku zapłaty ceny zakupu z góry. 
 •  
 • 4.4. W przypadku płatności w gotówce lub płatności za pobraniem, cena zakupu jest płatna w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna do 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 
 •  
 • 4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący ma obowiązek przy zapłacie ceny zakupu podawać numer identyfikacyjny płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje wypełnione w momencie zaksięgowania przelewu w odpowiedniej wysokości na koncie sprzedającego. 
 •  
 • 4.6. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie dojdzie do dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez kupującego (art. 3.6), żądać zapłaty ceny zakupu w pełnej wysokości jeszcze przed wysyłką towaru do kupującego. Przepisy § 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie znajdują w tym przypadku zastosowania. 
 •  
 • 4.7. Ewentualnych obniżek ceny towaru zaoferowanych kupującemu nie można łączyć.  
 •  
 • 4.8. Jeżeli w stosunkach handlowych istnieje taki zwyczaj, bądź też jeżeli stanowią w ten sposób powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawia na płatności dokonane na podstawie umowy kupna-sprzedaży fakturę. Sprzedający jest płatnikiem VAT. Fakturę sprzedający wystawia kupującemu po zapłacie ceny za towar i wysyła ją w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kupującego lub w formie drukowanej w paczce razem z towarem. 
 •  
 • 4.9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że po wystawieniu faktury nie można już zmienić danych udostępnionych w celu jej wystawienia.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 • 5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami § 1837 kodeksu cywilnego, nie można między innymi odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, dotyczącej dostawy towaru, który został dostosowany do życzeń kupującego bądź jego osoby, od umowy kupna-sprzedaży, dotyczącej dostawy towaru szybko ulegającego zepsuciu, jak również towaru, który po dostarczeniu został w sposób nieodwracalny pomieszany z innym towarem, od umowy kupna-sprzedaży, dotyczącej dostawy towaru w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i nie można go z przyczyn higienicznych zwrócić i od umowy kupna sprzedaży, dotyczącej dostawy nagrań dźwięku lub obrazu, bądź też programu komputerowego, jeżeli kupujący naruszył ich oryginalne opakowanie. 
 •  
 • 5.2. Jeśli nie chodzi o sytuacje wskazaną w art. 5.1 lub o inną sytuację, w której nie można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, kupujący ma prawo, zgodnie z przepisem § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży do czternastu (14) dni od otrzymania towaru, przy czym w sytuacji, kiedy przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten upływa od momentu otrzymania ostatniej przesyłki. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży kupujący może wysłać między innymi na adres zakładu sprzedającego Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praga 1, 110 00, Republika Czeska bądź na adres poczty elektronicznej sprzedającego info@projektory-lampy.pl. W celu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży konsument może posłużyć się wzorem formularza (MS Word | PDF)
 •  
 • 5.3. W razie odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, umowa kupna-sprzedaży zostaje anulowana. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu do czternastu (14) dni od momentu odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, ponosi on wówczas koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet wtedy, kiedy towar nie może zostać zwrócony standardową drogą pocztową ze względu na swój charakter.
 •  
 • 5.4. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, sprzedający zwróci środki pieniężne otrzymane od kupującego do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez kupującego, w taki sam sposób, w jaki przyjął owe środki od kupującego. Sprzedający ma również prawo do zwrotu świadczenia przekazanego przez kupującego już podczas zwrotu towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i nie zostaną w ten sposób wygenerowane dalsze koszty dla kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający nie ma obowiązku zwrotu przyjętych środków pieniężnych zanim nie otrzyma zwracanego towaru lub zanim kupujący nie udowodni, że odesłał towar sprzedającemu.
 •  
 • 5.5. Prawo do naprawienia szkody powstałej w towarze sprzedający może jednostronnie zaliczyć na poczet prawa kupującego do zwrotu ceny zakupu.
 •  
 • 5.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach.
  • w wyniku błędu technicznego na stronie internetowej sklepu została podana w sposób całkowicie oczywisty błędna cena towaru (punkt 3.8 niniejszych warunków handlowych);
  • towar z przyczyn obiektywnych (zwłaszcza dlatego, że towar nie jest produkowany, dostawca przestał importować do Czech itd.) nie może zostać dostarczony na pierwotnych warunkach;
  • twypełnienie umowy jest obiektywnie niemożliwe bądź niezgodne z prawem.
 •  
 • 5.7. Jeżeli miała miejsce którakolwiek z sytuacji opisanych w punkcie 5.6, sprzedający niezwłocznie poinformuje kupującego o swoim odstąpieniu od umowy. Odstąpienie staje się skuteczne w odniesieniu do kupującego w momencie, kiedy zostanie mu dostarczone. Jeżeli kupujący już zapłacił cenę zakupu, w całości lub częściowo, sprzedający zwróci mu otrzymaną sumę w taki sam sposób, w jaki otrzymał ją od kupującego albo bezgotówkowo na konto wskazane przez kupującego. Sprzedający zwróci pieniądze do 14 dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
 •  
 • 5.8. Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzymał prezent, umowa darowizny pomiędzy sprzedającym a kupującym zawarta zostaje z warunkiem rozwiązania, zgodnie z którym jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez kupującego, umowa darowizny, której przedmiotem jest ów prezent, przestaje być skuteczna, a kupujący ma obowiązek zwrotu sprzedającemu prezentu wraz z towarem.
 •  
 • 5.9. Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży nie odnosi się do sytuacji wskazanych w punkcie 1.2.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

 • 6.1. Jeżeli sposób dostawy został ustalony na podstawie specjalnego wniosku kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z owym sposobem dostawy. 
 •  
 • 6.2. Jeśli sprzedający jest, zgodnie z umową kupna-sprzedaży, zobowiązany do dostarczenia towaru w miejsce wskazane przez kupującego, kupujący ma obowiązek odebrać towar podczas dostawy. 
 •  
 • 6.3. Termin dostawy podany na stronie internetowej sklepu zaczyna upływać dopiero po otrzymaniu płatności, z wyjątkiem płatności za pobraniem i na fakturę z ustalonym terminem zapłaty. 
 •  
 • 6.4. W sytuacji, kiedy towar nie może zostać dostarczony w sposób wskazany na początku, sprzedający ma prawo w celu dostarczenia towaru wykorzystać innego dostawcę lub może mieć miejsce wydłużenie czasu dostawy w stosunku do czasu, który został wskazany w zamówieniu. W takim wypadku może mieć miejsce zmiana warunków dostawy, zwłaszcza odnośnie niedotrzymania terminu dostawy czy wyższej opłaty za przesyłkę. O sytuacji takiej sprzedający niezwłocznie poinformuje kupującego i ustali wraz z nim nowe warunki dostawy (zwiększenie kosztów dostawy bądź zmianę dostawcy i wydłużenie czasu dostawy). Jeżeli kupujący nie akceptuje nowych warunków dostawy, ma prawo odstąpić od umowy. W takiej sytuacji sprzedający zwróci kupującemu przyjęte od niego środki pieniężne w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez kupującego, na rachunek bankowy, który kupujący poda w tym celu sprzedającemu, bądź też w taki sam sposób, w jaki sprzedający otrzymał je od kupującego. 
 •  
 • 6.5. W sytuacji, kiedy z przyczyn zawinionych przez kupującego zaistnieje konieczność wysyłania towaru ponownie lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący ma obowiązek zapłaty kosztów związanych z ponowną dostawą towaru, ew. kosztów związanych z innym sposobem dostawy. 
 •  
 • 6.6. Podczas odbioru towaru od dostarczyciela, kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie towaru nie zostało naruszone i w razie jakichkolwiek wad niezwłocznie poinformować o nich dostarczyciela. W razie stwierdzenia naruszenia opakowania, świadczącego o nieuprawnionym otwieraniu przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od dostarczyciela. 
 •  
 • 6.7. Towary poza terytorium UE dostarczane są zgodnie z warunkami dostawy DAP – z dostarczeniem do miejsca przeznaczenia (Incoterms 2010). Sprzedający ponosi ryzyko aż do wskazanego miejsca przeznaczenia. Sprzedający ma obowiązek oclić towary podczas wywozu. Kupujący ma obowiązek oclić towary podczas przywozu. 
 •  
 • 6.8. Pozostałe prawa i obowiązki stron podczas transportu towarów mogą zostać zmienione przez specjalne warunki dostawy sprzedającego, jeżeli sprzedający takowe opublikował.

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 • 7.1. Prawa i obowiązki stron umowy, dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania, regulowane są przez odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (zwłaszcza zaś przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego i ustawę nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami). 
 •  
 • 7.2. Sprzedający odpowiada przed kupującym w kwestii braku wad towaru przy odbiorze. Sprzedający zapewnia kupującemu przede wszystkim, że w chwili, w której towar otrzymał:
  • 7.2.1. towar posiada cechy, które strony uzgodniły, a jeśli uzgodnienia nie miały miejsca, posiada takie cechy, które sprzedający bądź producent opisał lub których kupujący oczekiwał, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz w oparciu o kampanie reklamowe przez nich prowadzone, 
  • 7.2.2. towar nadaje się do celu, który dla jego używania wskazuje sprzedający bądź do jakiego zwykle wykorzystuje się towar tego rodzaju, 
  • 7.2.3. jakość i wykonanie towaru zgodne są z uzgodnioną próbką lub projektem, przy założeniu, że jakość i wykonanie ustalane było zgodnie z umowną próbką lub projektem, 
  • 7.2.4. towar jest w odpowiedniej ilości, rozmiarach lub o właściwej wadze i 
  • 7.2.5. towar spełnia wymogi przepisów prawa.  
  •  
 • 7.3. Przepisy określone w art. 7.2 warunków handlowych nie mają zastosowania w przypadku towarów sprzedawanych za niższą cenę w odniesieniu do wady, z powodu której niższa cena została ustalona, w odniesieniu do zużycia towaru, spowodowanego jego standardowym użytkowaniem, u towarów używanych w odniesieniu do wady adekwatnej do poziomu wykorzystania lub zużycia, którą towar posiadał podczas odbioru przez kupującego, bądź też kiedy wynika to z charakteru towaru. 
 •  
 • 7.4. Jeżeli wada zostanie ujawniona w ciągu sześciu miesięcy od odbioru towaru, zakłada się, że towar był wadny już przy odbiorze. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z praw wynikającyh z nienależytego wypełnienia umowy w przypadku wady towaru konsumpcyjnego, która wyjdzie na jaw w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od odbioru. Lampy do projektorów są towarem konsumpcyjnym z ograniczoną żywotnością, która wynosi 2000 godzin (3 miesiące), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Za zakończenie żywotności towaru uznaje się zużycie towaru poprzez jego standardwe użytkowanie. Więcej zob. procedura reklamacyjna.  
 •  
 • 7.5. Z praw wynikających z nienależytego wykonania umowy kupujący korzysta u sprzedającego pod adresem jego zakładu Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praga 1, 110 00, Republika Czeska, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe z uwzględnieniem asortymentu sprzedawanych towarów, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Za moment złożenia reklamacji uznaje się moment, kiedy sprzedający otrzymał od kupującego reklamwany towar.  
 •  
 • 7.6. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady reguluje procedura reklamacyjna.

8. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

 • 8.1. Kupujący nabywa prawo własności towaru poprzez uiszczenie pełnej ceny za zakup towaru. 
 •  
 • 8.2. Sprzedający w relacji z kupującym nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) kodeksu cywilnego. 
 •  
 • 8.3. Rozpatrywanie reklamacji konsumentów sprzedający zapewnia za pośrednictwem adresu mailowego info@projektory-lampy.pl. Informację o rozpatrzeniu reklamacji kupującego sprzedający wysyła na adres mailowy kupującego. 
 •  
 • 8.4. W celu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży, kupujący wykorzystać może platformę do rozstrzygania sporów on-line, która znajduje się na adresie strony internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Można z niej skorzystać przy rozwiązywaniu sporów między sprzedającym a kupującym, wynikających z umowy kupna-sprzedaży. 
 •  
 • 8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republiki Czeskiej, z siedzibą: Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, strona internetowa: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest centrum kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21. maja 2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich). 
 •  
 • 8.6. Kupujący bierze na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DYSTRYBUCJA TREŚCI

 • 9.1. Należy pamiętać, że informacje tekstowe na temat towarów i usług w tym sklepie internetowym pobierane są od stron trzecich (producentów i dystrybutorów towarów) i mogą zawierać nieścisłości merytoryczne lub techniczne. Mogą one również ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.
 •  
 • 9.2. Sprzedający nie zwalnia się jednak w ten sposób od swojej odpowiedzialności za odpowiednie informowanie konsumenta o właściwościach sprzedawanych produktów i usług.
 •  
 • 9.3. Właścicielem praw autorskich do zdjęć produktów jest administrator strony internetowej. Fotografii nie można pobierać ani rozpowszechniać bez jego pisemnej zgody.

10. ELEKTRONICZNA EWIDENCJA UTARGÓW

 • 10.1. Na mocy ustawy o elektronicznej ewidencji utargów sprzedawca zobowiązany jest wystawić Kupującemu dowód zakupu. Sprzedawca jest także zobowiązany zaewidencjonować przyjęty utarg w systemie administracji skarbowej on-line. W przypadku wystąpienia problemów technicznych nie później niż do 48 godzin od chwili sprzedaży. Według obowiązującego czeskiego ustawodawstwa jesteśmy zobowiązni, by poprzednią frazę zamieścić także w języku czeskim: "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."
 •  
 • 10.2. Przez wysłanie zamówienia Kupujący zgadza się na dostarczenie dowodu zakupu w formie elektronicznej. Dowód zakupu jest wysyłany w formie wiadomości e-mail na adres mailowy Kupującego w chwili zaksięgowania płatości. Na żądanie Kupującego dowód zakupu może również zostać wysłany w formie papierowej bądź też może zostać osobiście przekazany Kupującemu przez sprzedawcę.

11. DOSTAWY

 • 11.1. Kupującemu można dostarczać na adres elektroniczny kupującego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 12.1. Jeżeli miejsce stałego zamieszkania lub siedziba kupującego znajduje się poza terytorium Republiki Czeskiej, bądź też jeśli stosunek prawny między stronami zawiera inny aspekt międzynarodowy, kupujący przyjmuje do wiadomości, że stosunek między stronami regulowany jest przez przepisy prawa czeskiego. Jeżeli kupujący jest konsumentem i system prawny kraju jego miejsca stałego zamieszkania zapewnia wyższy poziom ochrony konsumenta niż czeski system prawny, w stosunkach prawnych przysługuje mu ów wyższy poziom ochrony.
 •  
 • 12.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień warunków handlowych jest nieważne lub bezskuteczne, lub jeśli się takie stanie, to w miejsce nieważnych przepisów pojawi się przepis, którego sens będzie jak najbardziej zbliżony do sensu nieważnego przepisu. Nieważność bądź bezskuteczność jednego przepisu nie ma wpływu na ważność pozostałych przepisów.
 •  
 • 12.3. Umowa kupna-sprzedaży z warunkami handlowymi włącznie poddawana jest archiwizacji w formie elektronicznej przez sprzedającego i nie jest udostępniana.
 •  
 • 12.4. Dane kontaktowe sprzedającego: adres dostawy Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praga 1, 110 00, Republika Czeska, adres poczty elektronicznej: info@projektory-lampy.pl, telefon +48 22 153 04 34. 

Jeśli o lampach wiedzą już Państwo, co potrzeba, to wystarczy już tylko wybrać tę właściwą

Szybkie wyszukiwanie lampy

Wystarczą dwa kliknięcia

Lampy do projektorów

Lampy do TV