Regulamin reklamacji

Niniejsza Procedura reklamacyjna została opracowana zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą o ochronie konsumentów i ma zastosowanie w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych (dalej tylko "towary"), których dotyczą prawa kupującego, wynikające z odpowiedzialności za wady (dalej tylko "reklamacja").

Sprzedawcą jest spółka Web Retail s.r.o., z siedzibą: ul. Husinecká 903/10, 130 00, Praga 3, REGON (IČ): 28876431, NIP (DIČ): CZ 28876431, zapisana w Rejestrze Handlowym, prowadzonym przez Sąd Miasta Stołecznego Pragi, oddział C, pod numerem akt 150602.

Kupującym jest podmiot, który zawarł ze sprzedającym umowę kupna-sprzedaży towaru.

W odniesieniu do kupującego, który nie jest konsumentem, sprzedający może zastosować odpowiednio niniejszą Procedurę reklamacyjną, w przeciwnym razie prawa wynikające z odpowiedzialności za wady regulowane są przez zawartą umowę oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zawartość

 1. Prawa wynikające z nienależytego wykonania umowyv
 2. Warunki gwarancji
 3. Prawa wynikające z gwarancji
 4. Rozpatrywanie reklamacji
 5. Postanowienia końcowe

1. Prawa wynikające z nienależytego wykonania umowy

Zob. odpowiedni rozdział warunków handlowych.

2. Warunki gwarancji

Jeśli po odebraniu towaru przez kupującego w czasie obowiązywania gwarancji wyjdą na jaw wady towaru, kupujący może skorzystać ze swojego prawa do złożenia reklamacji.

Długość czasu obowiązywania gwarancji regulowana jest przez obowiązujące przepisy ustawy. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wynosi 24 miesiące i zaczyna upływać w dniu odbioru towaru.

Należy pamiętać, że w odniesieniu do niektórych towarów, zgodnie z przepisem § 2167 lit. d) Kodeksu Cywilnego, 24-miesięczny czas obowiązywania gwarancji, ew. 12-miesięczny od momentu odbioru towaru, nie obowiązuje. Chodzi tu zwłaszcza o towary, które ze względu na swój charakter nie odznaczają się wystarczającą żywotnością, by przetrwać cały okres obowiązywania gwarancji, tj. przede wszystkim lampy do projektorów i inne podobne towary, które oferujemy na naszej stronie internetowej. Ustanie działania takich towarów po upływie czasu ich żywotności nie może być traktowane jako wada i stanowić podstawy do egzekwowania po upływie czasu żywotności takiego towaru praw wynikających z nienależytego wykonania umowy. Jeżeli przy towarze nie zaznaczono inaczej, żywotność lamp do projektorów to trzy miesiące / 2000 godzin działania w idealnych warunkach. Więcej informacji znaleźć można w dziale Jak długo może świecić lampa?

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady, które towar posiada przy odbiorze oraz za wady materiałowe i produkcyjne, które wyjdą na jaw po odbiorze w czasie obowiązywania gwarancji.

Okres obowiązywania gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej. W wypadku wymiany towaru na nowy w czasie obowiązywania gwarancji, czas ten nie zaczyna liczyć się od nowa. Prawa wynikające z odpowiedzialności za wady towaru, do których stosuje się czas obowiązywania gwarancji, wygasają, jeżeli nie zostały wyegzekwowane w czasie obowiązywania gwarancji.

Gwarancja nie obowiązuje w następujących sytuacjach:

 • Jeżeli gwarancja reklamowanego towaru upłynęła przed dniem zgłoszenia reklamacji - gwarancja wygasła.
 • Wada powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania towaru albo w wyniku uszkodzenia mechanicznego, termicznego bądź chemicznego.
 • Wada powstała w wyniku użytkowania towaru w warunkach, w których temperatura, poziom zapylenia, wilgotność oraz chemiczne czy mechaniczne oddziaływanie otoczenia są niezgodne z warunkami bezpośrednio określonymi przez sprzedającego lub producenta. Wada powstała w wyniku nieprzestrzegania zaleceń producenta.
 • Wada powstała w wyniku niefachowej instalacji, użytkowania, obsługi, manipulowania lub niedostatecznej dbałości o towar.
 • Wada powstała w wyniku dokonania nieuprawnionej ingerencji w towar, bądź też innych modyfikacji bez zgody producenta.
 • Wada powstała w wyniku podłączenia do sieci elektrycznej niezgodnej z odpowiednią czeską normą techniczną ČSN.
 • Towar został uszkodzony wskutek działania żywiołów lub siły wyższej.
 • Gwarancja nie obejmuje zużycia produktu, spowodowanego jego użytkowaniem.

Powyższe ograniczenia nie obowiązują, jeżeli własności towarów, będące niezgodnymi z powyższymi warunkami zostały przez kupującego i sprzedającego wyraźnie uzgodnione, zastrzeżone albo zadeklarowane przez sprzedającego, ewentualnie można ich było oczekiwać, biorąc pod uwagę przeprowadzone kampanie reklamowe lub standardowy sposób wykorzystania takich towarów.

Kupujący, który nie jest konsumentem zobowiązany jest, a kupującemu, który jest konsumentem zaleca się, by bezpośrednio w momencie dostarczenia sprawdził wraz z dostawcą stan przesyłki (ilość paczek, integralność taśmy, uszkodzenia opakowania). Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, która niezgodna jest z umową kupna-sprzedaży, czyli że np. jest niekompletna lub uszkodzona. Jeżeli kupujący przyjmie taką uszkodzona przesyłke od dostawcy, konieczne jest opisanie uszkodzeń w protokole odbioru dostawcy.

Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie niekompletnych lub uszkodzonych przesyłek za pośrednictwem e-maila na adres info@projektory-lampy.pl, spisanie z dostawcą protokołu szkody i wysłanie go sprzedającemu bez zbędnej zwłoki.

3. Prawa wynikające z gwarancji

Konsument, korzystając z gwarancji, ma następujące prawa:

 • w przypadku wady usuwalnej prawo do bezpłatnego, prawidłowego i terminowego jej usunięcia, prawo do wymiany wadliwego towaru lub jego uszkodzonego elementu, jeżeli nie byłoby to działanie nieproporcjonalne ze względu na charakter uszkodzenia, a jeżeli procedura taka okazałaby się niemożliwa, prawo do odpowiedniego obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
 • w przypadku wady nieusuwalnej, uniemożliwiającej właściwe korzystanie z towaru, prawo do wymiany wadliwego towaru lub odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
 • w przypadku wad usuwalnych, występujących w większych ilościach i wielokrotnie, uniemożliwiających właściwe korzystanie z towaru, prawo do wymiany wadliwego towaru lub odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży,
 • w przypadku innych wad nieusuwalnych, w sytuacji gdy nie kupujący nie chce wymiany przedmiotu, prawo do odpowiedniego obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

4. Rozpatrywanie reklamacji

 1. Miejscem przyjęcia reklamacji jest zakład firmy Web Retail s.r.o. W związku z tym prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny w celu ustalenia dalszej procedury.
 2. W sytuacji, kiedy sprzedający zadecyduje o odesłaniu towaru z powrotem do jego zakładu, kupujący we własnym interesie zapewnia zapakowanie towaru w odpowiedni i wystarczająco zabezpieczający materiał pakowy, spełniający wymagania przewozu delikatnych towarów i oznacza przesyłkę odpowiednimi symbolami.
  • Prosimy o dołączenie do przesyłki wypełnionego formularza reklamacyjnego (MS Word | PDF)
  • Zalecamy ubezpieczenie przesyłki.
  • Reklamowany towar należy odesłać na adres: Web Retail s.r.o., ul. Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, Republika Czeska.​
 3. W sytuacji wysyłki towaru do sprzedającego w celu reklamacji, ryzyko uszkodzenia rzeczy lub jej utraty ponosi kupujący do chwili odebrania reklamowanego towaru przez sprzedającego.
 4. Pracownicy serwisu lub naszego zakładu po dokładnym rozpatrzeniu reklamacji wezwą kupującego do odbioru naprawionego towaru albo automatycznie dostarczą go z powrotem do kupującego.
 5. Zawsze konieczna jest pisemna kopia protokołu o stwierdzonych usterkach i sposobie ich usunięcia, zalecamy kupującemu zachowanie potwierdzenia przez cały czas obowiązywania gwarancji.
 6. Jeżeli reklamacja była nieuprawniona (zob. akapit 2), sprzedający pisemnie określi przyczynę odrzucenia reklamacji w protokole reklamacyjnym. W takiej sytuacji kupujący nie ma prawa do zwrotu kosztów, które poniósł w związku z egzekwowaniem praw wynikających z odpowiedzialności za wady.
 7. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu odpowiedniego w zależności od rodzaju produktu lub usługi, potrzebny do fachowej oceny wady. Proces reklamacji wraz z usunięciem wady zakończony zostanie bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji, jeżeli sprzedający nie ustali z kupującym inaczej.
 8. Upływ terminu rozpatrzenia reklamacji zostaje zatrzymany w sytuacji, kiedy nie zostaną dostarczone wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia danej reklamacji aż do czasu dostarczenia tych dokumentów.
 9. Kupujący ma prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów, związanych ze składaniem uprawnionej reklamacji. Określone są w ten sposób najniższe konieczne koszty. Chodzi zwłaszcza o opłaty pocztowe poniesione w związku z wysyłką. Nie muszą być do nich zaliczane podróż samochodem w celu złożenia reklamacji, bądź też ekspresowe wysyłki i inne podobne koszty. Zalecamy wysyłanie reklamacji pocztą, korzystając z “paczki pocztowej ekonomicznej, zagranicznej”. Koszty wysłania reklamacji zgodnie z zaleceniem zawartym w poprzednim zdaniu zawsze uznajemy za uzasadnione.
 10. Sprzedający wydaje konsumentowi pisemne potwierdzenie terminu reklamacji, jej treści i wymaganego sposobu jej rozpatrzenia. Ponadto sprzedający wydaje konsumentowi potwierdzenie daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, wraz z potwierdzeniem wykonania naprawy i czasie jego trwania. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, sprzedający wydaje konsumentowi pisemne uzasadnienie odrzucenia.

5. Postanowienia końcowe

Niniejsza Procedura reklamacyjna wchodzi w życie 1.1.2014 r. Zmiany procedury reklamacyjnej zastrzeżone.

Jeśli o lampach wiedzą już Państwo, co potrzeba, to wystarczy już tylko wybrać tę właściwą

Szybkie wyszukiwanie lampy

Wystarczą dwa kliknięcia

Lampy do projektorów

Lampy do TV